Latest Education Info & Notes

Main Notification Links

JNTU Notes Gate Q&A
JNTU Updates Lab Manuals
JNTUH Sem Notes Gate 2016 Q&A
JNTU-H Imp Quests
JNTUA Sem Notes Gate 2017 Q&A
JNTU-K VSSUT Notes
JNTUK Sem Notes Gate 2015 Q&A
JNTU-A VTU Notes

 

Statewide University Updates

Andhra Pradesh Jammu & Kashmir Nagaland
Arunachal Pradesh Jharkhand Odisha
Bihar Karnataka Punjab
Chhattisgarh Kerala Rajasthan
Delhi Madhya Pradesh Sikkim
Goa Maharashtra Tamil Nadu
Gujarat Manipur Telangana
Haryana Meghalaya Tripura
Himachal Pradesh Mizoram Uttar Pradesh
Uttarakhand West Bengal